Near Railway Station, Amritsar +91 9478402054

Punjab Gurudwaras Tour Package

Punjab Gurudwara's Tour 4 Days / 3 Nights

  • 3 Nights / 4 Days

Day 1: Amritsar

Amritsar

Amritsar Darbar Sahib - Taran-Taran Sahib - Khadur Sahib - Govindalwal Sahib - Sultanpur Lodhi - Muksar Sahib. (Night Stay at Muksar).

Day 2: Mukatsar

Mukatsar

Next Day move from Muksar to Dham Dama Sahib - Talwandi Sabu - Patiala Dukh Nivaran - Fatehgarh Sahib. (Night Stay at Sarhand).

Day 2: Mukatsar

Mukatsar

Next Day move from Muksar to Dham Dama Sahib - Talwandi Sabu - Patiala Dukh Nivaran - Fatehgarh Sahib. (Night Stay at Sarhand).

Day 3: Anandpur

Anandpur

Sarhind to Machiwara - Machiwara to Chamkar Sahib - Patha Sahib - Parwar Vichora Sahib. (Night Stay at Anandpur).

Day 4: Amritsar

Kiratpur - Sahib - Local Anandpur Sahib - Guru Ka Lahore - Turn Back Amritsar.